• Zápis do prvního ročníku:    

                     OZNÁMENÍ             

 o zápisu žáků do 1.ročníku základní školy. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Senomaty, okres Rakovník oznamuje, že zápis do 1. ročníku základní školy se bude konat ve středu 03. 04. 2024 od 13.00 v 1. třídě základní školy Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k zápisu dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, které v letošním roce dovršily nebo dovrší šesti let, tedy narozené mezi 01. 09 2017 - 31. 08. 2018, dále s dětmi, které měly v roce 2023 rozhodnutím ředitele školy povolen odklad školní docházky.     

K zápisu je nutné přinést rodný list zapisovaného dítěte a občanský průkaz žadatele-zákonného zástupce. Při zápisu zjišťujeme orientační úroveň školní zralosti a připravenosti. Pokud se nemůžete dostavit k zápisu v uvedených dnech, je možné dohodnout náhradní termín, nejdéle do 30. 04. 2024.

(Na žádost zákonného zástupce a po vyjádření dětské pedagogicko-psychologické poradny, lze také přijmout dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Na žádost zákonného zástupcepo vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny lze také přijmout dítě narozené od 01. 01. 2019 do 31. 06. 2019).
Poučení o odkladu.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
podá zákonný zástupce dítěte písemnou žádost o odklad, nejdéle do 31.května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Ředitel školy rozhodne o odkladu začátku školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.                                                          Mgr. Bc.
Miroslav Halló,
ředitel školy