• Zápis do prvního ročníku:    

                     OZNÁMENÍ             

 o zápisu žáků do 1.ročníku základní školy. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Senomaty, okres Rakovník oznamuje, že zápis do 1. ročníku základní školy se bude konat ve středu 06. 04. 2022 od 13.00 v 1. třídě základní školy Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se k zápisu dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, které v letošním roce dovršily nebo dovrší šesti let, tedy narozené mezi 01. 09 2015 - 31. 08. 2016, dále s dětmi, které měly v roce 2021 rozhodnutím ředitele školy povolen odklad školní docházky.     

K zápisu je nutné přinést rodný list zapisovaného dítěte a občanskéhoprůkazu žadatele-zákonného zástupce. Při zápisu zjišťujeme orientační úroveň školní zralosti a připravenosti. Pokud se nemůžete dostavit k zápisu v uvedených dnech, je možné dohodnout náhradní termín, nejdéle do 30. 04. 2022.

(Na žádost zákonného zástupce a po vyjádření dětské pedagogicko-psychologické poradny, lze také přijmout dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Na žádost zákonného zástupcepo vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny lze také přijmout dítě narozené od 01. 01. 2017 do 31. 06. 2017).

Poučení o odkladu.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a na žádost o to písemně zákonný dítěte do 31. května
kalendářního roku, kterým má dítě zahájit povinnou školní docházku, rozhodne ředitel školy o odkladu začátku školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučením posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Bc.Miroslav Halló
                                                                                                                                                                                                                                   ředitel školy