• KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitel Mateřské školy, jeho činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v dané věci v roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.Tento postup je v souladu s doporučeními veřejného ochránce práv.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.Ve smyslu ustanovení § 50 č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo Pravidelným očkováním (příp má zákon doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemůže podstoupit očkování pro trvalou kontraindikaci).
II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Doba podání přihlášky (opakované podání žádostí)

1 rok

1

 

2 roky

2

 

3 roky

3

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

3

 

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

1

Věk dítěte**

4 roky věku

2

 

5 let věku

3

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

2

 

Dítě přihláš.k celodennímu provozu

1

 

Dítě se specif.vzděl. potřebami

3

* Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 1 písm. 2 písm. d) školského zákona.
** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

III.

V případě rovnosti bodů (hodnosti posuzovaných rozsahu rodičů) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost dítěte, pokud je jiné dítě, které není výdělečně činný, dokáže poskytnout vzdělání a péči v potřebném dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nedohlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

V Senomatech 25.2.2016 Mgr. Miroslav Halló, ředitel školy