• Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.
  • Odvolání na legislativu:
EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR - Vyhláška 113/2005 Sb.
O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představují nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby všechny složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
  • Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanoví čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.
  • Co jsou to alergeny v potravinách?
Různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergie není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně normálně fungují negativně-jako ale obrana organismu. Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny,  ale EU  specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, (viz barevný plakát vlevo nahoře) které podléhají legislativnímu značení.
  • Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách
Značení alergenů je pouze informační požadavek: Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurace, jídelna, nemocnice, sociální ústavy, prodejny, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinností při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. Školním jídelnám se v tomto ohledu ponechá prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se týká označení přítomnosti alergenové složky. Zákonné ustanovení určuje jídelnu „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, ale obecně platí, že se jedná o takové označení, které bude strávníka nebo dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v přítomné, že některá složka pochází z alergenů uvedených ve zmíněném seznamu legislativně označených alergenů.
  • Školní jídelna je povinna
Označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, označující alergen. Seznam legislativně stanovených alergenů je vypsán na každém jídelním lístku. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly přidány do výroby jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.